Положення про методичну комісію навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області

 

1. Загальні положення

1.1. Методична комісія   (далі - МК) є колегіальним дорадчими органом, який спільно з педагогічною радою Центру виконують навчально-методичні та організаційні функції із забезпечення та науково-методичного супроводу навчального процесу шляхом вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, розробки пропозицій щодо підвищення змісту якості навчання, створення відповідного програмного та інформаційно-методичного забезпечення.

1.2. Методична комісія (МК) створюється з метою обговорення і обрання варіантів змісту навчання з певного навчального курсу, модуля, тематичного семінару(навчальні плани, програми, посібники, рекомендації тощо), форм і методів навчального процесу та способів їх реалізації.

1.3. Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів виробничого навчання.  

1.4. Методичні комісії створюються на навчальний рік. Керує роботою методичної комісії голова, який обирається членами методичної комісії з найбільш досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання. Він планує і організовує діяльність методичної комісії протягом навчального року. Персональний склад методичної комісії, а також кандидатура голови комісій затверджуються наказом начальника Центру на початку навчального року.

1.5. Головними цілями діяльності МК є:

- визначення основних напрямів навчально-методичного забезпечення навчального процесу з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем;

-   узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

- проведення науково-методичної експертизи навчально-методичних комплексів щодо їх відповідності сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів.

1.6. У своїй діяльності МК керується нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами ІДУ, начальника Центру, рішеннями методичної ради Центру, розпорядженнями керівників структурних підрозділів та Положенням про методичну комісію розробленого відповідно до Типового положення.

1.7.   Положення про методичну комісію розробляється головою МК і затверджується протоколом засідання педради.

2. Основні завдання і напрями.  

2.1. Основними завданнями та напрямами діяльності МК є:

-     розгляд і затвердження навчально-методичних матеріалів , а саме: робочих навчальних програм; методичних рекомендацій до проведення лекційних семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, самостійної роботи слухачів, практичних занять(вправ), написання курсових робіт, методичних вказівок до проведення навчальних модулів контролю знань;

- розробка рекомендацій для діагностики якості результатів оцінювання поточного та підсумкового контролю знань слухачів;

- вивчення передового досвіду підготовки фахівців у вітчизняних і зарубіжних вищих закладах;

- розробка і впровадження нових концепцій викладання навчальних дисциплін та прогресивних методів навчання;

- аналіз стану фактичного обсягу самостійної роботи слухачів , забезпечення методичними матеріалами і технічними засобами. внесення пропозицій щодо її удосконалення;

- відбір кращих навчально-методичних видань для подання їх на загальний конкурс Центру на краще навчально-методичне видання;

Розробка і внесення пропозицій здійснюється щодо:

-    покращення навчально-методичної та організаційно-методичної роботи;

- вдосконалення навчальних, робочих навчальних планів та їх відповідності Галузевим стандартам з перепідготовки фахівців;

- планування підготовки і видання навчально-методичних матеріалів та іншої навчально-методичної літератури, експертизи з приводу доцільності їх видання;

- методики проведення окремих видів занять - лекцій, тренінгів, практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальної та самостійної роботи;

- розвитку навчально-практичної бази Центру, оснащення їх комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, технічними засобами навчання та наочним обладнанням.

3. Структура та організація роботи.

3.1.       МК підзвітна педагогічній раді Центру.

До складу МК входять:

-     голова комісії;

-     секретар комісії;

-       члени комісії.

Членами комісії можуть бути керівники структурних підрозділів , їх заступники, науково-педагогічні та педагогічні працівники Центру.

3.2.   Робота МК організовується відповідно до плану, який розглядається на підсумковому засіданні методичної комісії за рік та затверджується головою МК.

Планові засідання МК проводяться щомісячно та у разі необхідності.

Рішення МК приймаються відкритим голосуванням і оформляються протоколом за підписом голови та секретаря. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні комісії були присутні не менше 2/3 від загального складу і проголосувало не менше 1/2 присутніх членів методичної комісії.

МК по завершенні  року звітує про свою роботу на підсумковому засіданні методичної комісії (за необхідністю на засіданні педагогічної ради Центру) і подає звіт першому заступнику начальника Центру.

4. Права та відповідальність

4.1.       Комісія має право:

- брати участь в обговоренні і вирішенні питань навчально-методичної та організаційно-методичної роботи у Центрі;

- вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-методичної та організаційно-методичної роботи на розгляд педагогічної ради Центру .

- ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

- подавати свої пропозиції під час проведення атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

- ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений в рамках методичної комісії.

- рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами навчального закладу, рівня фахової майстерності педагогів.

4.2. Голова та члени методичної комісії несуть особисту відповідальність за діяльність комісії в цілому, за рівень організації та проведення навчально-методичної роботи у с своєму структурному підрозділі.

4.3. Виконання обов'язків члена МК розглядається як службове доручення записується в індивідуальному плані викладача у розділі «Навчально-методична робота».

4.4. Рішення методичної комісії   відображаються на спеціальних стендах, сайті Центру.

4.5. Членам методичної комісії (за поданням голови МК) надається методичний день – один раз на тиждень – для роботи за межами Центру у бібліотеках та інших інформаційних центрах з метою підвищення рівня кваліфікації, фахової майстерності, отримання консультацій, обміном досвідом з проблем навчання та організації навчальної роботи, а також для розміщення матеріалів на сайті Центру та інших ЗМІ.